Czym jest RODM?

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024”.

Celem i głównym działaniem Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Organizacją prowadzącą RODM w województwie świętokrzyskim jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego.

W REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO RODM W KIELCACH PODEJMUJE SIĘ:

Wielopłaszczyznowego promowania priorytetów polskiej polityki zagranicznej, któremu będzie towarzyszył ujednolicony przekaz komunikacyjny.

Animowania lokalnej dyskusji o polskiej polityce zagranicznej, sprawach międzynarodowych, współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwie i obronności, dyplomacji oraz geopolityce. Pragniemy być platformą społeczną, wokół której ogniskować się będzie regionalna debata o procesach i wydarzeniach międzynarodowych, kierunkach i koncepcjach polskiej polityki zagranicznej, tendencjach w europejskiej myśli społecznej i politycznej, rozwoju instytucjonalnym Unii Europejskiej z punktu widzenia polskiej racji stanu.

Aktywizacji społeczności całego województwa świętokrzyskiego. Poprzez konsekwentną realizację naszego harmonogramu będziemy chcieli wyjść z odpowiednią ofertą do mieszkańców naszego miasta i regionu. Chcemy z naszymi inicjatywami wyjść do wielu środowisk społecznych, naukowych, politycznych czy gospodarczych podejmując współpracę przy poszczególnych wydarzeniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Zaangażujemy samorząd lokalny do współpracy przy inicjatywach dotyczących województwa świętokrzyskiego i jego znaczenia w kontekście międzynarodowym. Obecnie współpracujemy z Wojewodą Świętokrzyskim oraz wieloma instytucjami publicznymi.

Zaangażowania samorządu lokalnego i innych organizacji pozarządowych we współpracę przy organizowaniu inicjatyw dotyczących całego regionu świętokrzyskiego.

Nawiązywania oraz podtrzymywania przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach kontaktów międzynarodowych z polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi, naukowymi, kulturalnymi czy społecznymi.

Zwielokrotnienia kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi w województwie świętokrzyskim poprzez korelację przy organizowaniu poszczególnych wydarzeń przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach.

Wykorzystania wiedzy i doświadczeń osób tworzących zespół Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach oraz  wolontariuszy i stażystów przy realizowaniu poszczególnych przedsięwzięć w latach 2019-2021.

Opracowywania przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach własnych publikacji, analiz i wniosków dotyczących spraw międzynarodowych i polskiej polityki zagranicznej a także promowanie tego typu dokumentów publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wykorzystania bazy merytorycznej, aby podnieść poziom merytoryczny dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, jak i osób zaangażowanych w działalność społeczną, polityczną, kulturalną czy gospodarczą poprzez liczne inicjatywy edukacyjne, w tym kursy i warsztaty, oraz specjalistyczne cykle wykładów i paneli dyskusyjnych.