ODKRYWAJ REGION ŚWIĘTOKRZYSKI Z RODM KIELCE – POWIAT OSTROWIECKI

Powiat ostrowiecki położony jest w dolinie rzeki Kamiennej. Granica południowa wyznaczona jest przez Wyżynę Sandomierską, północna zaś przez Przedgórze Iłżeckie.
W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska, dwie gminy miejsko wiejskie oraz trzy wiejskie.
Jego siedzibą jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski położony nad rzeką Kamienną, na dawnej ziemi sandomierskiej.
Początki osadnictwa na terenach dzisiejszego miasta sięgają okresu neolitu, kiedy to przywędrowały tutaj plemiona koczownicze.
Pierwsze wzmianki o wsiach znajdujących się obecnie w składzie miasta pochodzą z 1369 i 1374 roku. Wieś Ostrów znajdowała się na prawym brzegu rzeki Kamiennej, należała do rodu Rawitów. U schyłku XVI wieku miejscowość przeszła na własność Jakuba Gawrońskiego, który po lewej stronie rzeki wyznaczył miejsce na budowę miasta, które przyjmuje się, że powstało w 1597 roku. Na przełomie XVI i XVII wieku dobra ostrowieckie
przejął Janusz Ostrogski, wtedy to ostatecznie została ustalona nazwa miasta. Prawa miejskie Ostrowiec przyjął w 1613 roku.
W kolejnych latach dobra ostrowieckie przechodziły do rąk największych rodów magnackich w Rzeczypospolitej, wśród których byli między innymi Tarnowscy, Czartoryscy, czy Radziwiłłowie.
Wiek XVIII i XIX był czasem intensywnego rozwoju przemysłu w mieście. Powstały zakłady między innymi w Brodach Iłżeckich, Chmielowie i Bodzechowie. Czas I wojny światowej spowodował poważne zniszczenia w Zakładach Ostrowieckich. Natomiast podczas II wojny światowej miasto było ośrodkiem działalności polskiego podziemia. Dopiero w okresie powojennym Ostrowiec Świętokrzyski ponownie zaczął intensywny rozwój. Zarówno samo miasto jak i jego nazwa ulegały stopniowej zmianie. Na początku wieku XX miasto nosiło nazwę Ostrowiec nad Kamienną, w latach 20. i 30. XX wieku używano nazwy Ostrowiec Kielecki. Współczesna nazwa Ostrowiec Świętokrzyski istnieje od roku 1937. Obecnie miasto liczy 68 641 mieszkańców.
Co warto zobaczyć w regionie?

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało otworzone 3 grudnia 1966 roku i mieści się w neoklasycznym pałacu z XIX wieku. Wokół rozpościera się zabytkowy park o powierzchni 2,6 hektara. W muzeum mieszczą się stałe wystawy „Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego od końca XVI w. do 1939 r.”, „Galeria portretów książąt królów polskich wg M. Bacciarellego”, „Wystawa zabytkowych fajansów porcelany ćmielowskiej”, „Kolekcja srebra i platerów stołowych z XIX w. i XX”. Zbiory muzeum mieszczą także bronie, monety, fotografie oraz wiele innych zabytków.

Rezerwat ,,Krzemionki Opatowskie” jest rezerwatem archeologicznym, utworzonym w celu ochrony pradziejowych pól i flory górniczych. Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. Ilość kopalń szacowana jest na około 4000. Zachowana została architektura podziemi, która swoją niezwykłością budzi zachwyt. Turystyczna trasa podziemna obecnie liczy około 0,5 km długości i jest jedynym tego typu obiektem na świecie otwartym dla szerszej publiczności.

Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie znane jest nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale i w całym kraju. Powstało w Polsce w roku 2005 z inicjatywy Adama Spały – właściciela fabryki. Turyści podczas zwiedzania mogą nie tylko podziwiać wystawy, ale również poznać i przyjrzeć się całemu procesowi produkcji porcelany.

Zachęcamy do zwiedzania!

Agnieszka Kowalska

Admin

Leave a reply

Zapisz się do Newslettera